GARANCIJA PROIZVOĐAČAPROIZVOD MOŽE SADRŽATI VIŠE DELOVA SA RAZLIČITIM GARANCIJAMA.

Wiko mobilni telefoni imaju garanciju od 24 meseca od datuma kupovine*, dok garantni period za dodatke traje 6 meseci*. Garantni period počinje da važi od trenutku kupovine proizvoda od strane krajnjeg korisnika. U meri u kojoj je to dozvoljeno primenljivim zakonom u svakoj pojedinačnoj državi, preprodaja, popravka ili zamena proizvoda neće imati za posledicu produženje garantnog perioda (popravljeni ili zamenjeni delovi će tada imati garanciju za period vremena koji je ostao od prvobitnog garantnog perioda ili 90 dana od datuma zamene tj. popravke). Svi zamenjeni delovi proizvoda ili druga oprema postaju vlasništvo kompanije Wiko.

Ukoliko vaš uređaj otkaže pri normalnim uslovima korišćenja i održavanja, preporučujemo da se obratite prodavcu, ovlašćenom Wiko centru ili Wiko podršci preko našeg sajta (www.wikomobile.com). Ne zaboravite da sačuvate podatke koji se nalaze na vašem uređaju kako ne bi došlo do njihovog gubitka tokom popravke ili zamene proizvoda. Kompanija Wiko neće snositi odgovornost za oštećenje ili gubitak sadržaja nastao nakon popravke ili zamene vašeg uređaja.

USLOVI GARANCIJE I IZUZEĆA OD GARANCIJE
Prilikom slanja vašeg proizvoda na servis, važno je sledeće:

- Slediti uputstva koja je dala kompanija Wiko o dostavljanju proizvoda.
- Dostaviti dokaze o datumu prvobitne kupovine na kome je jasno navedeno ime i adresa prodavca kao i mesto i datum kupovine, tip proizvoda, serijski broj i IMEI broj.


Ovom garancijom pokriveni su samo nedostaci u pogledu materijala (delova) i dizajna ili proizvođačke greške.
Ova garancija ne pokriva sledeće:

1. Uobičajeno habanje proizvoda (uključujući,naročito, sočiva kamere, baterije i ekran) koji zahtevaju povremenu popravku i zamenu.

2. Nedostatke uzrokovane pogrešnim ili nemarnim rukovanje proizvodom (pogrešno korišćenje, padovi, udarci, itd.).

3. Nedostatke i oštećenja uzrokovana korišćenjem telefona na neodgovarajući način, naročito, korišćenje koje je suprotno uputstvima uputstvima o rukovanju i održavanju proizvoda koje je dao Wiko (korisničko uputstvo priloženo uz telefon).

4. Prepravke ili popravke izvršene od strane neovlašćenih lica.

5. Baterije koje su pretrpele kratak spoj, imaju oštećene ćelije ili su vidljivi znaci nasilnog ulaska.
6. Nedostaci nastali korišćenjem ili povezivanjem proizvoda sa opremom ili softverom koji nije odobren od strane kompanije Wiko. Neki nedostaci mogu biti uzrokovani virusima usled neovlašćenog korišćenja servisa, računarskih sistema, drugih naloga ili mreža od strane vas ili trećeg lica. Neovlašćeni pristup takođe može biti posledica hakovanja, krađe lozinke ili raznih drugih postupaka.

7. Svako korišćenje proizvoda koji nije u skladu sa namenom za koju je projektovan.

8. Korišćenje ili povezivanje uređaja sa neodgovarajućim ili oštećenim dodacima.

9. Izlaganje proizvoda vlazi, ekstremnim promenama temperature, koroziji, oksidaciji, kontaktu sa hranom ili blizini hrane, tečnostima, hemijskim proizvodima i, uopšteno, bilo kojoj supstanci koja može oštetiti proizvod.

10. Slomljen mobilni telefon ili oštećeni poklopac, vidljivi znakovi udarca.

11. Nezgode ili prirodne katastrofe ili drugi uzroci koji su izvan kontrole kompanije Wiko, kao što su (bez ograničenja navedenog) poplave, udari groma, požari, previsok napon u električnoj mreži, itd.

12. Ažuriranje softvera usled promena u mrežnim podešavanjima.

13. Oštećenje baterije nastalo predugim punjenjem i/ili kvar usled propusta u poštovanju preporuka za korišćenje proizvoda i bezbednosnih uputstva navedenih u uputstvu za korišćenje.

14. Kvar na proizvodu koji je posledica neadekvatne instalacije ili korišćenja proizvoda (korišćenje proizvoda u svrhe za koje nije namenjen ili na način koji nije u skladu sa tehničkim ili bezbednosnim standardima koji su na snazi u zemlji u kojoj se proizvod koristi, itd.).

15. Održavanje proizvoda na način koji nije u skladu sa uputstvima kompanije Wiko ili nemar u održavanju proizvoda.

16. Otvaranje, prepravljanje ili popravljanje proizvoda od strane lica koja ne pripadaju servisnom centru koji je odobrio Wiko,korišćenje rezervnih delova koji nisu odobreni od strane kompanije Wiko.

17. Prepravljanje, menjanje, oštećivanje ili brisanje do nečitljivosti: IMEI broja, serijskog broja ili bar koda proizvoda.


Garanciji ne podleže ni sledeće:

- Oprema koja nije originalna oprema.
- Troškovi prevoza i rizici dostavljanja i preuzimanja uređaja od strane krajnjeg korisnika.
- Viša sila, nesrećni slučajevi (požari, poplave, itd.) udari groma, itd.


Nezavisno treće lice je dobavljač SIM kartice kao i mreže ili sistema (mobilnog ili drugog) na kome radi vaš uređaj. Wiko se ovom garancijom odriče odgovornosti za rad, raspoloživost, pokrivenost, kapacitet servisa, mreža ili sistema (mobilnog ili drugog). Odgovornost kompanije Wiko i njene odobrene postprodajne podrške je ograničena isključivo na troškove popravke i/ili zamene uređaja tokom garantnog perioda.

Za sva pitanja ili informacije o vašem Wiko telefonu ili u slučaju da vaš mobilni telefon i/ili dodatak nisu ispravni, posetite internet stranica: www.wikomobile.com ili se obratite direktno svom prodavcu.

*Dužni ste da čuvate račun/fakturu.