POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Prezentacija internet stranice. Saglasno članu 6 francuskog zakona br. 2004-575 od 21. juna 2004. godine o poverenju u digitalnu ekonomiju, obaveštavamo korisnike internet stranice: https://www.wikomobile.com/ o identitetima raznih lica koja su angažovana na implementaciji i praćenju rada ovog sajta: Vlasnik: WIKO SAS, 132 Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE, France Razvojni programer: Massiliart Communication Menadžer za publikacije: WIKO SAS Vebhost: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 2. Uslovi korišćenja internet stranice i ponuđenih usluga. Korišćenjem WIKO SAS internet stranice - www.wikomobile.com – dajete punu i potpunu saglasnost na uslove opisane ispod. Ovi uslovi korišćenja podležu izmenama i dopunama u bilo kom trenutku; korisnicima internet stranice https://www.wikomobile.com/ se stoga preporučuje da je redovno čitaju. Navedena internet stranica je obično dostupna korisnicima u svakom trenutku. O prekidima koji su uzrokovani tehničkim održavanjem internet stranice odluku može doneti WIKO SAS i nastojaće da unapred obavesti korisnike o datumu i trajanju takvih radova. Internet stranicu https://www.wikomobile.com/ redovno ažurira [menadžer za publikacije]. Slično tome, pravna obaveštenja takođe mogu biti predmet izmena i dopuna u bilo kom trenutku; ipak, ona su obavezujuća za korisnike te ih savetujemo da ta obaveštenja čitaju što je češće moguće kako bi se upoznali sa njihovim sadržajem. 3. Opis usluga. Svrha internet stranice https://www.wikomobile.com/ jeste da pruži informacije o svim aktivnostima kompanije. WIKO SAS nastoji da na ovu internet stranicu objavi što je tačnije moguće informacije. Međutim, kompanija se ne može pozvati na odgovornost za bilo koji propust, netačnost ili nedostatak u vezi sa ažuriranjem, bilo da to ažuriranje sprovodi samostalno ili te informacije dostavljaju njeni partneri koji su treća lica. Sve informacije sa internet stranice https://www.wikomobile.com/ imaju isključivo ilustrativnu svrhu i podležu promeni. Dalje, informacije koje su date na internet stranici https://www.wikomobile.com/ nisu iscrpne. Informacije se dostavljaju pod uslovima da one podležu promeni nakon što se informacije objave na internetu. Fotografije i vizuelni prikazi na internet stranici se dostavljaju isključivo u informativne svrhe i nisu predmet ugovora i ne povlače za sobom odgovornost kompanije WIKO SAS. Mogu se menjati ili ažurirati bez prethodnog obaveštavanja. WIKO SAS zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez obaveštenja unosi izmene i/ili poboljšanja na ovu internet stranicu. 4. Ugovorna ograničenja u pogledu tehničkih podataka. Ova internet stranica ne može snositi odgovornost za materijalnu štetu koja je nastala u vezi sa korišćenjem ove internet stranice. Pored toga, korisnik internet stranice se obavezuje da stranici pristupa najnovijom verzijom opreme koja ne sadrži viruse i da koristi najnoviju generaciju ažuriranog pretraživača. 5. Intelektualna svojina i krivotvorenje. WIKO SAS je vlasnik prava intelektualne svojine ili poseduje prava korišćenja svega što je prikazano na internet stranici, uključujući tekst, slike, grafike, logo, ikonice, audio sadržaj i softver. Zabranjeno je svako umnožavanje, prezentovanja, menjanje, objavljivanje ili adaptiranje bilo kog dela ili cele internet stranice, bez obzira na sredstva ili postupke kojima se to vrši, a bez pribavljanja prethodne pismene saglasnosti kompanije WIKO SAS. Svako neovlašćeno korišćenje internet stranice ili bilo čega što se nalazi na njoj smatraće se kršenjem prava i takvo delo biće predmet gonjenja u skladu sa odredbama člana L.335-2 i prema odredbama francuskog Zakona o intelektualnoj svojini. 6. Ograničenje odgovornosti WIKO SAS neće snositi odgovornost za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu uzrokovanu na opremi korisnika nastalu prilikom pristupanja interent stranici WIKO SAS i koja je posledica korišćenja opreme koja nije u skladu sa specifikacijama navedenim u tački 4 ili u slučaju pojave "bug"-a ili nekompatibilnosti. Pored toga, WIKO SAS neće snositi odgovornost za bilo koju indirektnu štetu (kao što je, recimo, gubitak tržišta ili prilike) proisteklu iz korišćenja internet stranice https://www.wikomobile.com/ Interaktivni prostor (gde se korisniku nudi opcija da postavi pitanje, na delu internet stranice posvećen kontakt informacijama) je stavljen na raspolaganje korisnicima. WIKO SAS zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja, ukloni bilo koji sadržaj koji je objavljena na ovom sajtu a koji bi mogao kršiti kršiti zakone koji važe u Francuskoj, naročito odredbe koje se tiču zaštite podataka. Gde je to primenljivo, WIKO SAS takođe zadržava pravo da pozove na korisnika na građansku i/ili krivičnu odgovornost, naročito u slučaju ostavljanja poruka rastističkog sadržaja ili uvredljivih, klevetničkih ili pornografskih poruka, bez obzira na sredstvo kojim se to čini (tekst, fotografije, itd.). 7. Upravljanje ličnim podacima. Lični podaci su u Francuskoj zaštićeni nacionalnim zakonom br. 78-87 od 6. januara 1978. godine, zakonom br. 2004-81 od 6. avgusta 2004. godine, članom L.226-13 francuskog krivičnog zakona i Evropskom direktivom od 24. oktobra 1995. godine. Sledeće informacije se mogu prikupljati prilikom korišćenja internet stranice: https://www.wikomobile.com/: URL adrese linkova preko kojih je korisnik pristupio sajtu https://www.wikomobile.com/; informacije o provajderu pristupa; i adresa internet protokola (IP adresa) korisnika. U svakom slučaju, WIKO SAS prikuplja lične podatke o korisniku isključivo za potrebe određenih suluga koje se pružaju na internet stranici https://www.wikomobile.com/. Korisnici dostavljaju ove informacije sa punim znanjem o tome, naročito kada sami unose te informacije. Korisnici internet stranice https://www.wikomobile.com/ su stoga informisani da li je potrebno ili nije dostavljati takve informacije. I+ U skladu sa odredbama člana 38 i nakon usvajanja francuskog zakona 78-17 od 6. januara 1678. godine, francuskog zakona o zaštiti podataka, svi korisnici imaju pravo da pristupe, isprave ili ospore bilo koje lične podatke koja se odnose na njih slanjem potpisanog zahteva u pisanoj formi. Potrebno je da takav zahtev dostave uz kopiju svoje lične karte, a mora sadržati potpis nosioca i adresu na koju treba poslati odgovor. Nikakve lične informacije o korisnicima internet stranice https://www.wikomobile.com/ se neće objavljivati bez znanja korisnika, niti će se razmenjivati, prenositi, ustupati ili prodavati na bilo kom nosaču podataka bilo kom trećem licu. Isključivo bi akvizicija kompanije WIKO SAS i njenih prava omogućila prenos takvih informacija kupcu koji bi onda preuzeo iste obavezeu pogledu zadržavanja i izmene podataka o korisnicima internet stranice https://www.wikomobile.com/. Ova internet stranica nije prijavljena francuskoj agenciji za zaštitu ličnih podataka (French Data Protection Authority) jer ne prikuplja lične informacije. Baze podataka su zaštićene odredbama francuskog zakona od jula 1998. godine kojim se unosi Direktiva 96/9 od 11. marta 1996. godine o pravnoj zaštiti baza podataka. 8. Hiperlinkovi i kolačići. Internet stranica https://www.wikomobile.com/ sadrži izvestan broj hiperlinkova do drugih stranica koji su postavljeni uz saglasnost WIKO SAS. Međutim, WIKO SAS ne može da proveri sadržaj stranica koje su posećene na ovaj način i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu. Pretraživanje u okviru stranice https://www.wikomobile.com/ će verovatno imati za posledicu instaliranje kolačića (cookies) na računaru korisnika. Kolačić je mala datoteka: ona ne omogućava identifikaciju korisnika već beleži informacije o pretraživanju računara na datoj stranici. Podaci koji se pribavljaju na ovaj način su od pomoći pri kasnijem pretraživanju te stranice jer su osmišljeni da dozvole različite opsege korišćenja stranice. Odbijanje da se dozvoli instaliranje kolačića može onemogućiti pristup nekim uslugama. Korisnici pak mogu konfigurisati svoje računare na sledeći način kako bi sprečili instaliranje kolačića: Internet Explorer: Tools tab / internet options. Kliknite na opciju Privacy a zatim izaberite Block all cookies. Zatim pritisnite OK. Mozilla/Firefox: Edit tab / preferences. Kliknite na Advanced i izaberite opciju Disable cookies. Zatim pritisnite OK. 9. Merodavno pravno i nadležni sudovi. Svi sporovi nastali u vezi sa korišćenjem internet stranice https://www.wikomobile.com/est podležu zakonima u Francuskoj. Sudovi u Marselju (Francuska) imaju ekskluzivnu nadležnost u tim slučajevima. 10. Osnovni relevantni zakoni. Francuski zakon br. 78-87 od 6. januara 1978. godine, sa svim izmenama i dopunama pre svega francuskim zakonom br. 2004-801 od 6. avgusta 2004. godine o zaštiti podataka. Francuski zakon br. 2004-575 od 21. juna 2004. godine koji reguliše poverenje u digitalnu ekonomiju. 11. Glosar Korisnik: Lice koje koristi internet da se poveže na gorepomenutu internet stranicu i koristi je. Lični podaci: “Podaci koji omogućavaju da se, na bilo koji način, direktno ili indirektno, identifikuju pojedinci na koje se podaci odnose” (član 4 francuskog zakona br. 78-17 od 6. januara 1978. godine).